top of page

AR & VR TECHNOLOGY

รับสร้างสรรโลกเสมือนจริงผ่านทางเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ให้แก่บูธกิจกรรมของท่าน

เพิ่มความตื่นตา ตื่นใจ และความน่าสนใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

bottom of page